SPOLEČNOST EVIDOVANÁ KOMOROU DAŇOVÝCH PORADCŮ
S OPRÁVNĚNÍM POSKYTOVAT DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

S námi vedení účetnictví nabízí klientovi možnost zbavit se starostí a problémů, které s sebou tato část jeho podnikání přináší a plně se soustředit na provozování své živnosti.

MOTTO: Chci být vždy v obraze

3
Svým klientům nabízíme vysokou kvalitu služeb vedení účetnictví, stále doplňované odborné znalosti kvalifikovaných pracovníků, zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků v době dovolených nebo v případě pracovní neschopnosti. Pravidelný upgrade používaného software zaručuje, že účetnictví bude vedeno vždy v souladu s platným zněním zákonů.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ EVIDENCE DODAVATELSKY

OUTSOURCING VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

V NAŠICH KANCELÁŘÍCH NA NAŠICH POČÍTAČÍCH A NAŠEM SOFTWARE

Tento způsob vedení účetnictví je vhodný pro malé a střední firmy. Účetní doklady předává osoba určená klientem našemu pracovníkovi, zodpovědnému za zpracování účetní evidence. Předávání dokladů probíhá minimálně jedenkrát měsíčně, a to i u klientů, kteří nejsou plátci DPH a u čtvrtletních plátců DPH, abychom mohli zajistit průběžné informování klienta o stavu jeho hospodaření. Tyto informace jsou klientovi předávány společně s fakturou za zpracování účetnictví.

U KLIENTA NA JEHO POČÍTAČÍCH A NAŠEM SOFTWARE

Klient má nainstalovány základní moduly účetního software (obvykle fakturaci, pokladnu, banku), do kterého jeho administrativní pracovník pořizuje prvotní doklady. Náš pracovník pravidelně minimálně jedenkrát týdně u klienta pořízené doklady zaúčtuje. Klient má tak kdykoliv k dispozici aktuální stav svého hospodaření, pohledávek a závazků.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

  • sestavení účtového rozvrhu – ve spolupráci s klientem připravíme účtový rozvrh tak, aby odpovídal zákonným požadavkům a zároveň zohlednil potřeby klienta evidovat jednotlivé účetní případy
  • zaúčtování všech účetních případů o kterých obdržíme od klienta účetní doklady. Je nutné podotknout, že přebíráme zodpovědnost pouze za formální správnost a úplnost předložených dokladů. Za jejich obsahovou správnost – tedy zda odpovídají uskutečněnému účetnímu případu – zodpovídá klient.
  • vedení povinné účetní evidence – deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů
  • vedení evidence požadované klientem pro jeho potřeby, pokud to software umožňuje
  • vedení evidence investičního majetku
  • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti
  • zpracování účetní závěrky a příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmů